ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2020. 12. 29-től

1. Bevezetés

1.1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A BORKERT Kft. (cím: 7800 Siklós Járó Péter u. 35., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

  • gergen.hu
  • webshop.gergen.hu

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a gergen.hu/adatkezelesi-tajekoztato és a www.webshop.gergen.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a26324 címeken.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő törekszik arra is, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket.

Amennyiben az adatközlő(k) nem a saját személyes adataikat adja/adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az Érintetteket a Tevékenységgel összefüggő adatkezeléseinek legfontosabb körülményeiről.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kizárólag az Európai Unió területén kezeli és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívüli személyeknek nem továbbítja.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, az info@gergen.hu e-mail címen vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

1.2. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az Adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni.

Az Érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az Érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az Érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

2. Az adatkezelő adatai

Név: BORKERT Kft.

Székhely: 7800 Siklós, Járó Péter u. 35.

Levelezési cím: 7800 Siklós, Járó Péter u. 35.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 02-09-063532

Adószám: 11361732-2-02

Képviselő: Gesztesi László Péter

Telefonszám: +36 72 579 296

E-mail: info@gergen.hu

Honlap: www.gergen.hu és www.webshop.gergen.hu

Az Adatkezelő a fenti weboldalakat (továbbiakban: „Weboldal”) üzemelteti (továbbiakban: „Tevékenység”), amelyhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a partnereik és a felhasználók (továbbiakban: „Érintettek”; „Érintett”) egyes személyes adatait is kezelje.

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

3.1. A Weboldal használatához és a vásárláshoz kapcsolódó

Az adatkezelés célja: a honlap bizonyos funkcióinak (pl. regisztráció, azonosítás, vásárlás, vásárlás nyomon követése) elérhetővé tétele annak biztosítása mellett, hogy a honlapon közölt információk megbízható forrásból származzanak, illetve hírlevél szolgáltatás esetén annak biztosítása, hogy az Érintett által igényelt hírlevél a megadott e-mail címre érkezzen.

Az adatkezelés tartalma: a honlap és a szolgáltatás használata regisztráció nélkül és regisztrációval is lehetséges, amely funkciók biztosítása személyes adatokat igényel a felhasználók részéről az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, amelyet elektronikus úton tudnak megadni. Ezeket az adatokat az Adatkezelő a felhő-/szerverszolgáltatótól bérelt szerverén tárolja. A regisztráció által és anélkül elérhető funkciók egymástól elkülönülnek, a felhasználó szabadon és külön-külön dönthet a lehetőségek igénybevételéről.

Az adatkezelés jogalapja: a honlapot felhasználók önkéntes hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás.

A kezelt adatok köre: a felhasználói neve, e-mail címe, telefonszáma, teljes neve, kiszállítási címe, korábbi vásárlási adatok, belépési adatok és a Weboldal használatának naplózása; céges felhasználó esetében a kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint a rögzített üzenetek (pl. e-mailek).

A kezelt adatok forrása: Érintettek (felhasználók).

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a honlapon nyújtott szolgáltatásoktól nem elkülöníthető, az Adatkezelő a szolgáltatások megszűnéséig vagy a regisztráció törléséig kezeli az adatokat.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelye (Magyarország) és a felhő-/szerverszolgáltató szerverén (Európai Unión belül).

Hozzáférésre jogosultak: a szerveren tárolt adatokat az Adatkezelő munkavállalói, illetve megbízási és adatfeldolgozási szerződés alapján a felhőszolgáltató, a szoftverüzemeltető, a könyvelő és az Adatkezelő által megbízott ügyvédi irodák érhetik el.

3.2. Üzleti partnerekkel való kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az üzleti partnerek (pl. beszállítók, kiszállítást végzők) közötti szerződések teljesítéséhez és az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges a partnerek kapcsolattartóinak azonosítása és elérhetőségeinek nyilvántartása.

Az adatkezelés tartalma: a kapcsolatfelvételt, illetve a szerződések megkötését követően papír alapon és/vagy elektronikusan történik a személyes adatok tárolása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.

A kezelt adatok köre: a partnerek kapcsolattartóinak neve, telefonszáma és e-mail címe, továbbá a rögzített üzenetek (pl. e-mailek).

A kezelt adatok forrása: Érintettek.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat vagy a szerződés megszűnése után 5 évig, vagy ha az Adatkezelő jogos érdekében áll, akkor ezt meghaladó határozatlan. A megőrzés indoka, hogy üzleti kapcsolatot tudjon létesíteni az Adatkezelő a partnerrel később is. A Tájékoztatóban közölt esetekben az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

3.3. Egyéb adatkezelések

Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Adatkezelő.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.4. A Weboldalon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás

Az Adatkezelő a Weboldal használatának elemzése és ezzel a Weboldal tartalmának javítása és a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Érintettek böngészőjének közreműködésével.

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

A sütiket az Érintett bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
Jogos érdekA honlap megfelelő működésének biztosítása, valamint a felhasználói munkamenetek tárolása.Munkamenet sütik: munkamenet ideje vagy 168 óra Süti hozzájárulás tároló sütik: 1 hét
Az Érintett hozzájárulásaCookie szabályzat elfogadását rögzítő cookie. Azt tárolja, hogy a felhasználó elfogadta-e a cookie szabályzatot.2 hét
Az Érintett hozzájárulásaMarketing cooki-ek használatának engedélyezését rögzítő cookie. Azt tárolja, hogy a felhasználó elfogadta-e a marketing célú cooki.ek használatát.2 hét
Az Érintett hozzájárulása1P_JAR Google.com és Gstatic.com által létrehozott. Webhely statisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják. APISID Google plus like-olás és megosztással kapcsolatos cookie, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint HSID A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használja. NID Testre szabott hirdetések megjelenítésének elősegítésére OGPC Beágyazott Youtube vagy Google videó megjelenítésének és lejátszásának mérésére szolgáló cookie. SAPISID Google plusz like-olás és megosztás lehetőségéhez használt cookie. SID A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használja. SIDCC Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait. SSID Google térkép adatok mentésére szolgálSütitől függően: 2 év, 90 nap, 60 nap vagy 30 nap
Az Érintett hozzájárulásaReleváns Facebook-hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása60 nap

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Érintett hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

·       Google adatvédelmi irányelv (https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/)

·       Google Analytics fejlesztőknek szóló tájékoztató (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

Harmadik személyek beépülő moduljai
CégnévTerméknévCélKezelt és továbbított adatok
Google Ireland LimitedGoogle AnalyticsWebanalitikaLátogatottsági és egyéb webanalitikai adatok

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelések helye az Adatkezelő székhelye, raktára, továbbá az Adatkezelő tárhely szolgáltatójának a szerverparkja, amelyek Magyarországon találhatóak.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Tevékenység nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a.   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b.   hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c.   változatlansága igazolható (adatintegritás);

d.   a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az Adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

5.1. Schön Roland László egyéni vállalkozó

Székhely: 7635 Pécs, Harkály dűlő 3.

A Weboldal (www.gergen.hu) informatikai üzemeltetése és tárhely biztosítása érdekében, amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz.

5.2. Onlinex Solutions Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A./földszint 1.

A Weboldal (www.webshop.gergen.hu) informatikai üzemeltetése és tárhely biztosítása érdekében, amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz.

5.3. EZIT Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Weboldal (www.gergen.hu) informatikai üzemeltetése és tárhely biztosítása érdekében, amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz.

5.4. OTP Mobil Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Bankkártyás fizetés esetén a fizetési adatok kezelése, további szabályozások:

SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER – Fizetési tájékoztató

Adattovábbítási nyilatkozat bankkártyás fizetés esetén: Vevő tudomásul veszi, hogy a Vaxco Beverages Kft. (Vállalkozás székhelye: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18. IV/3.) adatkezelő által a www.bar24.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.5. KBOSS Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

A KBOSS Kft. az Adatkezelő részére nyújt szolgáltatást e-számla kiállítás (további szabályozások a szamlazz.hu adatkezelési tájékoztatója szerint) céljával, amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz.

5.6. TAMCONTO Kft.

Székhely: 7090 Tamási, Szent István u. 35.

A TAMCONTO Kft. az Adatkezelő részére nyújt könyvviteli szolgáltatást, amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz.

5.7. MailChimp Ltd.

Székhely: Atlanta, GA, United States, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000

A MailChimp Ltd. az Adatkezelő részére nyújt szolgáltatást hírlevél küldés miatti email cím kezelés (további szabályozások a MailChimp adatkezelési tájékoztatója szerint), amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz.

5.8. Carflux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Futarpecs.hu)

Cégjegyzékszám: 02-09-083121

Székhely: 7672 Boda, Zártkert 567/1. hrsz

Ügyfélszolgálat: 7634 Pécs, Nagy-Berki út 14.

Információ, panaszkezelés: +36 70 60 60 546

e-mail: info@futarpecs.hu

A Futarpecs.hu. az Adatkezelő részére nyújt szolgáltatást kapcsolatfelvétel, szállítási és számlázási adatok kezelése és kézbesítés céljával, amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz.

5.9. Google Inc.

Székhely:Mountain View, California, USA

A Google Inc. a Google Analytics szolgáltatást nyújtja Adatkezelő részére, melynek során a megismert adatok köre: a Weboldal látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címe.

5.10. Facebook, Instagram

Székhely: Menlo Park, California, USA

Az Adatkezelő részére nyújt szolgáltatást Facebook oldal üzemeltetése során, ennek keretében megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.. Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update https://help.instagram.com/519522125107875

6. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő, közérthető formában – az Érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ettől eltérő esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.   a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.   a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.   törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is, megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül, bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, forduljon az Adatkezelőhöz annak elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu